Souhlas s licenčními podmínkami autorského díla

I. Úvodní ujednání

Jan Tomáš Studio s.r.o. v rámci svého předmětu podnikání poskytuje svým klientům grafické a reklamní služby související s realizací reklamních, marketingových kampaní a webové prezentace klientů. V rámci poskytování grafických a reklamních služeb poskytuje agentura na základě objednávek služby programování animací, stránek HTML, pronájem webové prezentace, programování nebo animace a 3D animace. Tato licenční smlouva na autorské dílo v podobě autorského díla jako je skica, návrh, digitální předloha se stává právně závaznou mezi nájemcem licence a autorem, kdy nájemce souhlasí s podmínkami předání, doručení, poskytnutí služby, nebo otevře balení s obsahem autorského díla v podobě loga, plakátu, písma, softwaru, CID, vizuální komunikace nebo webové komunikace a následného použití autorského díla. Pokud nájemce licence odmítne přijmout smluvní závazek, prostřednictvím této licenční smlouvy, nemá oprávnění používat, kopírovat nebo stahovat autorská díla a je mu zablokován přístup k užívání souvisejících částí autorského díla. Nájemce licence je povinen pečlivě a pozorně celou licenční smlouvu přečíst dříve než souhlasí s podmínkami.


II. Licence a právo dílo užít

II.A

Předmětem této licenční smlouvy, je duševní vlastnictví autora Jana Tomáše. Termín “logo, plakát, písmo, vizuální komunikace, webová komunikace, webová prezentace, software” zahrnuje veškeré aktualizace, upgrade, rozšíření, změnu verze, pracovní kopie, které jsou vlastnictvím autora a jehož držitelem licence je právnická osoba, fyzická osoba, nebo v rámci právnické osoby, nebo má jiná oprávnění k použití licence. Vlastnictví autorského díla v podobě loga, plakátu, vizuální komunikace, webové komunikace je, zůstává, v současnosti i budoucnosti ve vlastnictví autora.


II.B

Po úplné úhradě dohodnutého poplatku za užívání nebo pronájem autorského díla, Jan Tomáš Studio s.r.o. uděluje licence nevýhradní, nepřevoditelné právo na souběžné používání autorského díla v omezeném teritoriu. Osobní nebo interní pracovní použití zahrnuje používají-li autorské dílo osoby, které jsou členy vaší domácnosti, pověření zaměstnanci, nebo pověřené osoby. Všichni členové domácnosti, zaměstnanci a zástupci musí být informování před tím, než mohou používat autorské dílo o této licenční dohodě a souhlasí s tím, že před tím, než použijí autorské dílo si pečlivě a pozorně celou licenční smlouvu přečtou. V případě, že je nezbytné rozšíření licence, je možné zakoupení rozšířené licence. Pouze Jan Tomáš Studio s.r.o. a autor může instalovat webové aplikace nebo jiná data na serveru Future Alfa.


II.C

Bod "II.B" se stává neplatným v případě, že nejsou uhrazeny jakékoliv další závazky vůči společnosti Jan Tomáš Studio s r.o., nebo autorovi (za všechna autorská díla a služby). V takovém případě nemá nájemce právo užívat žádné dílo společnosti Jan Tomáš Studio s r.o., nebo autora do uhrazení všech závazků.


II.D

Převod licence na třetí stranu není možný. V případě porušení této licence, se nájemce licence zavazuje a je povinen, zdržet se dalšího užívání bez ohledu na to, kde se nachází, souhlasí a je povinen odstranit, autorské dílo. Není povoleno držet kopie, nebo jiné části autorského díla.


II.E

Za výhradním účelem zajištění výstupu z určitých souborů je dovoleno předat kopii autorského díla, která bude použita pro vytvoření příslušného souboru do komerční tiskárny nebo jiné servisní společnosti. Nájemce licence je povinen informovat komerční tiskárnu nebo servisní společnosti o obsahu této smlouvy.


II.F

Nájemce licence může elektronickou formou distribuovat autorské dílo pro osobní nebo interní pracovní použití pouze v případě, že forma takového dokumentu je v estetické podobě grafického obrazu je distribuováno v bezpečném formátu, který umožňuje pouze prohlížení a tisk (a nikoliv editaci, změnu, zlepšení nebo úpravy). Nájemce licence nesmí vkládat autorské dílo do komerčních produktů bez písemného povolení od Jan Tomáš Studio s.r.o a autoské dílo nesmí vkládat dokumentu nebo datového souboru z žádného jiného důvodu než pro vlastní osobní nebo interní pracovní použití.


II.G

Pokud nájemce licence zamýšlí upravovat nebo měnit autorské dílo. Netýká se změny fotek a textu u webové aplikace Future Alfa, která je nabízena pouze prostřednictvím společnosti Jan Tomáš Studio s.r.o. Pro všechna autorská díla v podobě loga, plakátu, písma, softwaru, CID, vizuální komunikace nebo webové komunikace, musí být podána písemná žádost, na společnost Jan Tomáš Studio s.r.o. Pouze společnost Jan Tomáš Studio s.r.o., nebo autor následně uzavřou upravenou licenční smlouvu v písemné podobě. Za upravu licence nebo autorského díla je učtován poplatek.


III. Vyloučení jiných použití

III.A

Dle této licenční smlouvy (dohody), prodej, půjčování, pronájem nebo jiné používání a převod na třetí stranu nebo strany je přísně zakázáno. Používání autorského díla jako komponentu nebo dílčího komponentu jiných produktů, například elektronických dokumentů nebo dílčích licencí na třetí stranu nebo strany je přísně zakázáno.


III.B

Dále je zakázáno, změna autorského díla, spojení s jinými programy, spojení s jinými značkami, zpětné sestavování, použití modulů z uvedeného software pro vlastní vývoj a použití technických řešení, obsažených v autorském díle v podobě loga, plakátu, písma, vizuální komunikace, webové komunikace nebo softwaru.


III.C

Pokud nájemce licence chce provést změny jiné než povolené, souhlas a povolení je nutné získat od společnosti Jan Tomáše Studio s.r.o. nebo autora. Nedodržení tohoto ustanovení ztrácí veškerou podporu a záruky poskytovanou společností Jan Tomáš Studio s.r.o a představuje porušení této licenční smlouvy. Pokud nájemce licence nebo třetí osoba, provedou změny autorského díla bez ohledu na zákaz provádění takových změn, Jan Tomáš Studio s.r.o se stává vlastníkem takto změněných dat a má nárok požadovat odškodné. Konkrétně je zakázáno změnit autorské dílo nebo změnit ochranné známky, používané jako identifikační štítky jakýmkoliv způsobem nebo formou. Pokud taková změna nebo úprava bude nutná, je nutné mít písemný souhlas od Jana Tomáše Studio s.r.o. nebo autora.


III.D

Za porušení licence je považováno pokud společnost Jan Tomáš Studio s.r.o., nebo autor Jan Tomáš neobdrží úhradu platby za pronájem nebo poskytnuté služby v dohodnutém termínu, za autorské dílo v podobě loga, plakátu, písma, softwaru, CID, vizuální komunikace, webové komunikace, softwaru nebo poskytnutí služby.


III.E

V případě, že společnost Jan Tomáš studio s.r.o, nebo autor neobdrží úhradu za poskytnuté služby nebo jiná autorská díla, je společnost Jan Tomáš studio s.r.o, nebo autor oprávněn(o) zrušit veškeré licence na autorská díla a veškeré další služby, které jsou předmětem vzájemného obchodního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem výslovně včetně zablokování veškerých dalších služeb.


IV. Záruka a odpovědnost

IV.A

Po obdržení autorského díla, Jan Tomáš Studio s.r.o poskytuje 30-ti denní záruku zaručující, že autorské dílo je v podstatě bez závažných vad v souladu s dokumentací. Pokud autorské dílo nebude v podstatě bez závažných vad v souladu s dokumentací, úplná a výhradní odpovědnost a náhrada není možná. Jan Tomáš Studio s.r.o. nemůže zaručit funkčnost nebo výsledky pomocí autorského díla nebo dokumentace. Jan Tomáš studio s.r.o. jako autorizovaný partner a dodavatel nemá a nepřebírá veškeré žádné záruky, pokud dojde k porušení práv třetích osob, prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. V žádném případě Jan Tomáš Studio s.r.o., jako autorizovaný partner, neručí za žádné následné, náhodné nebo zvláštní škody, včetně jakékoliv jiné ztráty zisku, ztráty dat, ztráty obchodních příležitostí, nebo ztracených úspor, i v případě, že Jan Tomáš Studio s.r.o. bylo upozorněno na možnost vzniku takových škod, nebo za jakýkoliv nárok vůči nabyvateli jakoukoliv třetí stranou, uplatňujícím takovéto škody i v případě, že Jan Tomáš Studio s.r.o. bylo upozorněno na možnost vzniku takových škod. V rozsahu povoleném zákonem, jsou jakékoliv předpokládané záruky omezeny na třicet (30) dnů.


IV.B

Nájemce licence souhlasí s tím, že autorské dílo v podobě, loga, plakátu, písma, softwaru, CID, vizuální komunikace, webové komunikace nebo softwaru v četně dokumentace a všechny jejich kopií jsou majetkem společnosti Jan Tomáš Studio s.r.o, nebo autora. Design, konstrukce a uspořádání jsou cenným majetkem společnosti Jan Tomáš Studio s.r.o a autora. Nájemce licence souhlasí s tím, že autorské dílo a dokumentace jsou chráněny autorskými právy a zákony jiných zemí a mezinárodními úmluvami. Nájemce licence se zavazuje zacházet s autorským dílem a dokumentací stejným způsobem jako s dílem ne které se vztahují autorská práva a ochranné známky chráněné výrobky, např. logo, plakát, písmo, software, CID, vizuální komunikace, webová komunikace, software nebo kniha. S výjimkou písemného potvrzení společnosti Jan Tomáš Studio s.r.o. nebo autora, kopírování autorského díla a dokumentace není dovoleno. Nájemce licence prohlašuje, že nebude měnit, přizpůsobovat, nebo překládat autorské dílo a že nebude reprodukovat, měnit, upravovat nebo jinak usilovat o zjištění zdrojového kódu softwaru. Nájemce licence se rovněž zavazuje používat ochranné známky, které jsou připojeny k softwaru, v souladu s řádným užívání ochranné známky (včetně identifikace vlastníka příslušné ochranné známky). Ochranné známky mohou být použity pouze pro účely identifikace tištěných dat z autorského díla. Nájemce licence si je také vědom toho, že software není nikdy zcela bez chyb a že software může obsahovat chyby, které mohou ovlivnit funkce a provoz.


IV.C

Nároky překračující výše uvedené záruční nároky, např. náhradu za prostoje, ztrátu výroby, ztrátu materiálu, a další nepřímé škody, jsou výslovně vyloučeny, pokud takové škody nebyly vědomě nebo úmyslně způsobené, nebo v důsledku hrubé nedbalosti ze strany společnosti Jan Tomáš Studio s.r.o.


V. Smluvní pokuta

Nájemce licence je povinen zaplatit společnosti Jan Tomáš Studio s.r.o., pokutu až do výše 2.500.000,- Kč (slovy dva milióny pět set tisíc) dle uvážení agentury za každé jednotlivé porušení povinnosti podle čl. II. a III. této dohody, a to do čtrnácti dnů ode dne, kdy k tomu bude agenturou písemně vyzván. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo agentury na náhradu způsobené škody. Případná práva agentury ve smyslu právních předpisů upravujících autorská práva, nekalé soutěžní jednání či ochranu obchodního tajemství jsou tímto dotčena.


VI.A

Pokud nájemce licence nebo jeden ze zaměstnanců poruší dohodnuté licenční podmínky a právo na použití, nebo vlastnická práva autora, má společnost Jan Tomáš Studio s.r.o. nebo autor právo ukončit licenci a práva na užívání, s ukončením s okamžitou platností. Jan Tomáš Studio s.r.o. a autor si výslovně vyhrazuje právo na uplatnění jakýchkoliv dalších nároků (konkrétně informací, náhrady škody apod.).


VI.B

V případě ukončení platnosti smlouvy je nájemce licence povinen odstranit a vrátit společnosti Jan Tomáš Studio s.r.o autorské dílo a dokumentaci týkající se ukončení, včetně dokumentace a všech kopií autorského díla. Nájemce licence je povinen poskytnout písemné ujištění, že uvedené vymazání bylo provedeno.


VI.C

Licence a právo na užívání autorského díla nebo jeho částí se stává ihned od počátku neplatné v případě porušení této smlouvy. Toto platí i pro všechna autorská díla nebo služby případně i uhrazené a to i v případě, že se jedná o jakékoliv pohledávky po lhůtě splatnosti vůči společnosti Jan Tomáš Studio s r.o., nebo autora.


VII. Povinnost mlčenlivosti

VII.A

Licence a právo na užívání autorského díla se stává hned od počátku neplatné v případě porušení této smlouvy.


VII.B

Nájemce licence je povinen podniknout všechny nezbytné kroky, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k autorskému dílu a jeho kopiím. Při poskytování služeb přichází nájemce licence do styku s informacemi a produkty autora, jakož i s návrhy a výtvory autora, které mají zpravidla povahu autorského díla, jejichž utajení před veřejností je základním zájmem autora.


VII.C

Pokud nájemce licence poskytne svým zaměstnancům nebo zástupcům přístup k autorskému dílu, musí výslovně informovat o obsahu a podmínkách této licence a ustanovení pro příslušné autorské dílo a uvedení zaměstnanci nebo zástupci se musí zavázat k dodržování těchto ustanovení a podmínek.


VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.A

Nájemce licence je povinen okamžitě informovat společnost Jan Tomas Studio s.r.o., nebo autora, zjistí-li nebo má-li podezření, že třetí strana neoprávněně pořizuje nebo se chystá pořídit kopie, obrazový či zvukově obrazový záznam produktů a nebo návrhů autorského díla, nebo pokud při neoprávněném pořizování kopií, obrazového či zvukově obrazového záznamu produktů třetími osobami a v případě porušení této smlouvy.


VIII.B

Tato smlouva představuje dohodu mezi stranami. Ústní dohody neexistují. Jakékoliv ústní dohody jsou závazné pouze pokud jsou uvedené ústní dohody potvrzeny písemně společností Jan Tomáš Studio s.r.o. nebo autorem.


VIII.C

Změny této smlouvy vyžadují písemnou formu. To platí i pro změny tohoto ustanovení o písemné formě.


VIII.D

Veškeré spory vyplývající z, nebo v souvislosti s touto smlouvou, jakož i spor o zhmotněním této smlouvy jsou pouze předmětem práva. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy se vztahují na zákony ČR a EU.


VIII.E

Nepochopení jednoho nebo více ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost smlouvy a zbývající ostatní ustanovení tím zůstávají nedotčena. Neplatné ustanovení bude nahrazeno ustanovením, které je povoleno zákonem, a které platí pro ustanovení ekonomického zájmu určenému smluvními stranami.


VIII.E

Nepochopení jednoho nebo více ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost smlouvy.Informace uvedené na této stránce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Copyright © 2014 Jan Tomáš. Všechna práva vyhrazena. Aktualizováno týmem Jan Tomáš Studio s.r.o. 1 ledna 2014.